شماره حسابها

 شماره حسابها:

حساب كارتي:6219861008403148 بانک سامان بنام محمد علی دلبند

                   6037697477915471 بانک صادرات  بنام محمد علی دلبند