فیگور

نام كالا : FGUREN MANUFAKTUR
برند : diiorama model
كد كالا : AE180049
قيمت : 300000 تومان
جنس : رزین
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : taxi customer figure FigurenManufaktur
برند : diorama model
كد كالا : AE180151
قيمت : 300000تومان
جنس : رزین
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان

نام كالا : hitchhiker Jasmin figure FigurenManufaktur hitchhiker
برند : diorama model
كد كالا : AE180148
قيمت : 300000تومان
جنس : رزین
مقياس : 1:18
توليد كننده : آلمان