شماره حسابها

 شماره حسابها:

حساب كارتي:      

            6037697477915471   بانک صادرات  محمد علی دلبند

                6104337547993111    بانک ملت        محمد علی دلبند